…kun je boeken.


Wilt u ons boeken voor een kerkdienst, rouwdienst, trouwdienst, trouwfeest, of avondvullend programma?

U kunt ons bellen (050-2000105), mailen (info@www.simonencarolien.nl) of gebruiken maken van ons…

contactformulier

Ook is het misschien verstandig dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Die vindt u hieronder. We hopen dat we iets voor u mogen betekenen!

 

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden die door en namens Van der Kooij Creatieve Communicatie ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht.

2. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

3. De opdrachtgever garandeert dat er – indien nodig – op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. opdrachtgever garandeert dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, attributen, apparatuur en andere zaken.

4. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en eventuele betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparatuur, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.

5. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van Van der Kooij Creatieve Communicatie geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd.

6. De opdrachtgever kan een door hem gesloten overeenkomst annuleren, maar als dat minder dan 72 uur tevoren gebeurt, is deze verplicht een annuleringstarief van 33% (minimaal € 100,-) te betalen. Annulering 24 uur tevoren resulteert in een annuleringstarief van 75%.

7. Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De auteursrechten worden berekend over het totale overeengekomen bedrag.

8. Van der Kooij Creatieve Communicatie is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

9. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag.

10. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Van der Kooij Creatieve Communicatie.

11. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is Van der Kooij Creatieve Communicate zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van Van der Kooij Creatieve Communicatie om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

12. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de offerte of overeenkomst ontstaan tussen Van der Kooij Creatieve Communicatie en opdrachtgever worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Groningen. Op alle handelingen is het Nederlands recht is van toepassing.